กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562

   < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ต.ค.62 (8 ชุด) >   
   < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ พ.ย.62 (8 ชุด) >   
   < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ธ.ค.62 (9 ชุด) >     


แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563

< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ม.ค.63 (6 ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ก.พ.63 (7 ชุด) > 
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ มี.ค.63 (4 ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เม.ย.63 (9 ชุด) >  
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ พ.ค.63 (4 ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ มิ.ย.63 (6 ชุด) >
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ก.ค.63 (5 ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ส.ค.63 (5 ชุด) > 
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ก.ย.63 (6 ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ต.ค..63(-)  > 
แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ พ.ย.63 (10 ชุด) >             < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ ธ.ค. 63 (7 ชุด) >


แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 

 < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มกราคม 2564 (7ชุด) >             < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (10ชุด)  >
แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มีนาคม 2564 (9ชุด) >               < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน เมษายน 2564 (10ชุด)  >
แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2564 (10ชุด) >          < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มิถุนายน 2564 (6ชุด)  >
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กรกฎาคม 2564 (9ชุด) >            < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน สิงหาคม 2564 (8ชุด) >
< แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กันยายน 2564 (6ชุด) >             < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน ตุลาคม 2564 (7ชุด) >
แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน พฤศจิกายน 2564 (7ชุด) >           < แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน ธันวาคม 2564 (7ชุด)


แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2565 

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มกราคม 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มีนาคม 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน เมษายน 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มิถุนายน 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กรกฎาคม 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  สิงหาคม 2565
- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  กันยายน 2565

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  ตุลาคม 2565

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  พฤศจิกายน 2565

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  ธันวาคม 2565


แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มกราคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  มีนาคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  เมษายน 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  พฤษภาคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  มิถุนายน 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  กรกฎาคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  สิงหาคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  กันยายน 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  ตุลาคม 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  พฤศจิกายน 2566

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน  ธันวาคม 2566


แบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 2567

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มกราคม 2567

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2567

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน มีนาคม 2567

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน เมษายน 2567

- แบบประเมินความพึงพอใจให้บริการ เดือน พฤษภาคม 2567