กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
       • เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564
                 -  แบบตาราง สขร.1

       • เดือนสิงหาคม 2564
              - แบบตาราง สขร.1
          
       - สขร.1 จากระบบ e-GP 

       • เดือนกันยายน 2564
                - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564
                - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนธันวาคม 2564
                - แบบตาราง สขร.1


      • เดือนมกราคม 2565
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนกุมภาพันธ์ 2565
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนมีนาคม 2565
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนเมษายน 2565
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนพฤษภาคม 2565
       - แบบตาราง สขร.1

        เดือนมิถุนายน 2565
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนกรกฏาคม 2565
       - แบบตาราง สขร.1

    • เดือนสิงหาคม 2565
       - แบบตาราง สขร.1

• เดือนกันยายน2565
       - แบบตาราง สขร.1

• เดือนตุลาคม2565
       - แบบตาราง สขร.1

• เดือนพฤศจิกายน 2565
      - แบบตาราง สขร.1

• เดือนธันวาคม 2565
      - แบบตาราง สขร.1


รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

• เดือนมกราคม 2566
      - แบบตาราง สขร.1

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566
       - แบบตาราง สขร.1

       • เดือนมีนาคม 2566
       - แบบตาราง สขร.1

 • เดือนเมษายน 2566
       - แบบตาราง สขร.1

 เดือนพฤษภาคม 2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนมิถุนายน 2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนกรกฎาคม 2566
       แบบตาราง สขร.1

เดือนสิงหาคม 2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนกันยายน 2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนตุลาคม2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนพฤศจิกายน 2566
       - แบบตาราง สขร.1

เดือนธันวาคม 2566
       - แบบตาราง สขร.1


รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

• เดือนมกราคม 2567
      - แบบตาราง สขร.1

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2567
       - แบบตาราง สขร.1