กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

    ข้อมูลจังหวัด  

          จังหวัดระยองมีพื้นที่  3,552  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,220,000  ไร่  ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย


          
ระหว่างเส้นรุ้งที่  12-13  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่  101-102  องศาตะวันออก  ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179   กิโลเมตร
 

                               ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขตอำเภอหนองใหญ่  อำเภอบ่อทอง  และอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 
                               ทิศตะวันออก         ติดต่อกับเขตอำเภอท่าใหม่  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 

                               ทิศใต้                  ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย  พื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ  100  กิโลเมตร
 
                               ทิศตะวันตก           ติดต่อกับเขตอำเภอสัตหีบ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

             

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น  ประกอบด้วยภูเขาเตี้ย  ๆ  ด้านเหนือ  และตะวันออกเป็นที่ ราบสลับภูเขา  ลาดต่ำลงสู่อ่าวไทย


      ทางทิศใต้เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี  มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง ติดอ่าวไทย  ยาวประมาณ  100  กิโลเมตร  มีแม่น้ำ  2  สาย คือ


                             1. แม่น้ำระยอง     ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียก คลองใหญ่  มีความยาวประมาณ  50  กิโลเมตร  ไหล่ผ่าน

                                                  พื้นที่ อำเภอปลวกแดง   อำภอบ้านค่าย   และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองระยอง 
                       

                             2. แม่น้ำประแสร์   มีต้นกำเนิดมาจากทิวเขาจันทบุรี  ยาวประมาณ  120  กิโลเมตร  ไหล่ผ่านตำบลต่าง ๆ 

                                                  ในเขตอำเภอแกลง  ลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแสร์  อำเภอแกลง 
                         

                 จังหวัดระยองมีประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน  583,470  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550

                จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น  3  รูปแบบ  คือ 

     1)   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น  2  ระดับ  
   
1.1)  ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย  ส่วนราชการประจำจังหวัด  จำนวน  38  หน่วยงาน

  

1.2)  ระดับอำเภอ  ประกอบด้วย  8  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองระยอง  อำเภอแกลง  อำเภอบ้านค่าย 

         อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง  อำเภอวังจันทร์    อำเภอเขาชะเมา   และอำเภอนิคมพัฒนา
         

         โดยประกอบด้วย   54   ตำบล   439   หมู่บ้าน   80  ชุมชน

    2)  การบริหารราชการส่วนกลาง   ประกอบด้วย  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ 

         

         ซึ่งมาตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่  จำนวน  45  หน่วยงาน

    3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง

        เทศบาลเมือง  2  แห่ง    เทศบาลตำบล  22  แห่ง     องค์การบริหารส่วนตำบล  42  แห่ง