กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

29 กันยายน 2565 5

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในการประชุมข้อราชการผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ครั้วงที่ ๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด และเวลา ๑๐.๐๐ น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประซุมซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นางสาวดารณี คงกลิ่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม และรับมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีผลการประเมินในระดับ A

28 กันยายน 2565 3

ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาคำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นั้น คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เห็นชอบในการประกาศเขตสำรวจบริเวณที่จะดำเนินโครงการฯ ตามมาตรา 42 และเห็นชอบในการประกาศโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ตามที่ผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เสนอ