กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
พ.ค. 66
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
*

         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA)  เป็นเครื่องมืองในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูบ อันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรมากยิ่งชึ้น

 

            สแกนได้จาก QR Code ด้านล่างนี้

      

แท็ก