กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

04 กรกฎาคม 2567 0

การติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

12 ตุลาคม 2566 29

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.๒๕๖๖ (World Town Planning Day) เรื่อง Shaping the Future : Urban Planning for Climate Change Adaptation ”อนาคตออกแบบได้ : พลิกโฉมผังเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
คู
่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

20 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านผังเมือง

03 มีนาคม 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านโยธาธิการ

03 มีนาคม 2565

ารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
Procurement
ารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
participation

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

15 มีนาคม 2567

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

08 มีนาคม 2566