กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

09 มิถุนายน 2566 10

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ นายสุวรรณ เจริญพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่สาธารณะ สวนสาธารณะหนองสนม บ้านเนินเห็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

No Gift Policy...

22 กุมภาพันธ์ 2566 20

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมรณรงค์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)
คู
่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

20 กุมภาพันธ์ 2566

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านผังเมือง

03 มีนาคม 2565

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านโยธาธิการ

03 มีนาคม 2565

ารเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
participation

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

08 มีนาคม 2566