กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)


O1. ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >> ผังโครงสร้างหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O2. ข้อมูลผู้บริหาร.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข้อมูลผู้บริหาร
>>>>>>>>>>
O5. ข้อมูลการติดต่อ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ช่องทางการติดต่อ
>>>>>>>>>>
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
>>>>>>>>>> >>พ.ร.บ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
>>>>>>>>>>
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O8. Q&A ช่องทางที่ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>เว็บบอร์ด
>>>>>>>>>>
O9. Social Network
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>
>>>>>>>>>>
O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข้อมูลสถิติการให้บริการ
>>>>>>>>>>
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>สถิติการให้บริการของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O17. E–Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ บริการผ่านช่องทางออนไลน์
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>E-Services (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
>>>>>>>>>>
O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
>>>>>>>>>>
O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
>>>>>>>>>>
O26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การดำเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
>>>>>>>>>>
O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ผลรายงานการพัฒนา
>>>>>>>>>>
O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
>>>>>>>>>>
O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
>>>>>>>>>>
O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>กิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นภายในหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>แผนป้องกันการทุจริต
>>>>>>>>>>
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
>>>>>>>>>>
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี โดยเป็นของ ปี พ.ศ. 2564
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
>>>>>>>>>>