กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)


O1. ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >> ผังโครงสร้างหน่วยงาน
>>>>>>>>>>
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข้อมูลผู้บริหาร
>>>>>>>>>>
O3. อำนาจหน้าที่
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>อำนาจหน้าที่
>>>>>>>>>>
O4. ข้อมูลการติดต่อ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข้อมูลการติดต่อ
>>>>>>>>>>
O5. ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข่าวประชาสัมพันธ์
>>>>>>>>>>
O6. Q&A
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>Q&A
>>>>>>>>>>
O10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
>>>>>>>>>>
O11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่
>>>>>>>>>>
O12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ข้อมูลสถิติการให้บริการ
>>>>>>>>>>
O13.E-Service
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>E-Service
>>>>>>>>>>
O18.แผนการบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>แผนการบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>>>>>>>>>>
O19.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
>>>>>>>>>>
O20.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
>>>>>>>>>>
O21.การขับเคลื่อนจริยธรรม
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การขับเคลื่อนจริยธรรม
>>>>>>>>>>
O25.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>>>>>>>>>>
O26.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
>>>>>>>>>>
O27.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
>>>>>>>>>>
O28.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
>>>>>>>>>>
O29.รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
>>>>>>>>>>
O32.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>>>>>>>>>>
O33.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> >>รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>>>>>>>>>>