กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
30
ม.ค. 67
การประชาพิจารณ์ เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ(ศาลหลักเมือง)
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ศาลหลักเมือง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการสร้างลานจักรยานทรงตัวสำหรับเด็กเล็ก และกิจกรรมพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กและเยาวชน สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวเพียรพร พื้นชมภู นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ นางพิชญากร ดีโนนงิ้ว นักผังเมืองชำนาญการ นางสาวกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์ นักผังเมืองชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลโครงการ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการเสนอรายละเอียดโครงการและทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง