กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
19
เม.ย. 67
ประชุมติดตามความคืบหน้าผังภูมิสังคม ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีชั้น ๑๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖โดยพร้อมนี้ นายธีรพงศ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวมนัสนันท์ จันทร์เพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร