กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ก.ย. 65
ประชุมคณะทำงานการก่อสร้างทางรถไฟอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ในเขตพื้นที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิเชียร แก้วดอนรี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการผังเมืองจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าวด้วย