กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning Day”...

01 พ.ค. 2567 26

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity & Transparency Assessment : ITA