กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
มี.ค. 65
ITA สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลถือมั่นคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2564

 ข้อมูลพื้นฐาน
 >> โครงสร้างองค์กร
 >> ข้อมูลผู้บริหาร
 >> อำนาจหน้าที่ 
 >> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 >> ข้อมูลการติดต่อ
 >> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (กฏกระทรวง/ประกาศ / พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา / 

ระเบียบ/มาตรฐานต่างๆ / มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง )

 การประชาสัมพันธ์
 >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 
Q&A

 >> Q&A

>> Social Network
 >> แผนดำเนินงานประจำปี 
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 >> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การปฏิบัติงาน / การให้บริการ
 >> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 >> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 >> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 >> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 >> E-Service
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 >> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 >> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 >> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 >> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 >> สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 >> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 >> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 >> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 >> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 >> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 >> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 >> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 >> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 >> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 >> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 >> นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
 >> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 >> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 >> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริต 
 >> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 >> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 >>  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Image Icon

ITA สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

ITA สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

24 มีนาคม 2565 112