กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ม.ค. 67
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล) ครั้งที่ 1/2567
นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล) ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ. สตูล) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสตูล และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2567 จังหวัดสตูล การพิจารณาโครงการที่สำคัญของจังหวัดสตูล เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ณ ประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดย นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัญญา ฆังคะมโณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง