กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

19 มกราคม 2566 146

การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3 )

22 เมษายน 2565 54

ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

01 กันยายน 2566 0

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

18

พ.ค.

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการและตัวอย่าง

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

Image Icon

รายละเอียด

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)