กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

02 พฤศจิกายน 2566 60

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2566 (World Town Planning Day) เรื่อง SHAPING THE FUTURE URBAN PLANNING FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION อนาคตออกแบบได้พลิกโฉมผังเมืองรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

18

พ.ค.

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการและตัวอย่าง

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

Image Icon

รายละเอียด

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)