กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

22 เมษายน 2565 31

ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

18

พ.ค.

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการและตัวอย่าง

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

แบบคำร้องขอให้ตรวจสอบประโยชน์ที่ดิน

Image Icon

รายละเอียด

18

พ.ค.

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

แบบฟอร์มการรายงาน(ประเด็นข่าวลบ)

Image Icon

รายละเอียด

ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)