กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
24
ส.ค. 65
การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน จังหวัดสกลนคร
การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน จังหวัดสกลนคร

การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๒
ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ ๒) เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนพังโคน จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสนอแนวคิดการวางและจัดทำผังเมืองรวม และร่างผังเมืองรวมชุมชนพังโคน   จังหวัดสกลนคร

แนวคิดเบื้องต้น : เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเฟื่องฟู เคียงคู่การศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มที่ ๑
วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลไฮหย่อง ,เทศบาลตำบลแร่, องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

กลุ่มที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลพังโคน , เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ,องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ๐๔๒-๗๑๘๙๙๕

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง