กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
ม.ค. 66
จังหวัดระนองจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อราชการและตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ และรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการนำไปปฏิบัติขับเคลื่อน ต่อไป
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง