กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จังหวัดระนอง
เพื่อทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕