กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
พ.ย. 65
ตรวจสถานที่ตั้งโรงแรม เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรม จังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายกษิดิ์เดช ทองชู จ่าจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกรรมการ ลงตรวจสถานที่ตั้งโรงแรม เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตธุรกิจโรงแรม ในฐานะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงแรม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอนายทะเบียนโรงแรม เพื่อออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ มาตรา ๑๕ ซึ่งมีโรงแรมตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน ๘ แห่ง