กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
เม.ย. 66
จัดทำผังภูมิสังคมอำเภอเมืองภูเก็ต
จัดทำผังภูมิสังคมอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 6 ตำบล

วันที่  ๑๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ น. นายธรรมฤทธิ์ ฤทธิภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  และนายรักเกียรติ ดีดพิณ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง จัดประชุมการทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน(Geo - Social Map) ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองภูเก็ต ประกอบด้วย ๘ ตำบล ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา ตำบลตลาดเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ ตำบลกะรน  ตำบลวิชิต เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดทำเขียนผังภูมิสังคมฯ และใช้งานแอพพลิเคชั่น ArcGIS SURVEY123 โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม