กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
เม.ย. 65
ITA2564
ITAI2564

ข้อมูลพื้นฐาน

  01  โครงสร้างหน่วยงาน

  02  ข้อมูลผู้บริหาร

  03  อำนาจหน้าที่

  04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  05  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

  07  ข่าวประชาสัมพันธ์

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  08  Q&A

  09  Social Network

การบริหารงาน

 010   แผนการดำเนินงานประจำปี

 011    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 012   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 013   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 014   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 015   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 016   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 017   E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 018   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 019   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 021   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 022  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 029  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 031   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 041   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

แท็ก