กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
มี.ค. 66
ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ข้อตกลงตัวชี้วัดของสยผจ.จังหวัดปัตตานี ตามกำหนดการตรวจราชการ ไตรมาสที่ ๒ ของนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมฯ
วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และช่วงบ่ายประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานฯ และรับฟังปัญหาอุปสรรค ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมโดยเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ชั้น ๒ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง