กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
17
พ.ย. 66
กิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชและผักตบชวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณคลองระบายน้ำสายที่ 4 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 17 จังหวัดนำร่องดำเนินโครงการฯ โดยได้มีการขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและชุมชนส่วนรวม ในการนี้ นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง และนักเรียนลูกเสือ เนตรนารีรวม 1,000 คน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย