กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
17
ก.ย. 63
การประชุมคกก.ที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขต จ.ลำพูน ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วาระการประชุม :


(1) นำเสนอปัญหา ศักยภาพ และแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมครั้งที่ 3 ให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปใช้ประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง จังหวัดลำพูน ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

แท็ก