กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
06
ส.ค. 63
การประชุมคกก.ที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขต จ.ลำพูน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

*** อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ : ให้คำปรึกษาและความเห็นในผังเมืองรวมทุกผังในจังหวัดลำพูน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (หัวหน้ากลุ่มด้านเศรษฐกิจและสังคม) เป็นประธานคณะกรรมการฯ, หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ, ผู้แทนส่วนราชการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง?จำนวนรวมไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน?เป็นกรรมการ ตาม?พรบ.การผังเมือง 2562

วาระการประชุม : 

     (1) เพื่อแจ้งรายละเอียดและเนื้อหาสาระที่สำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม
           มติที่ประชุม : รับทราบ

     (2) ร่วมให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนลี้ จังหวัดลำพูน
           มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบร่างผังเมืองรวมชุมชนลี้ ที่ฝ่ายเลขา ฯ นำเสนอและให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

แท็ก