กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
ก.ย. 63
การประชุมคกก.ที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขต จ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วาระการประชุม :

(1) เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวมเมืองลำพูน (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ฉบับปิดประกาศ 15 วัน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ฯ (บริษัทแอร์เซฟ จำกัด) ดำเนินการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ และข้อคิดเห็นของประชาชนจากการประชุม ฯ วันที่ 3 กันยายน 2563 ไปปรับปรุง แก้ไขและนำกลับมาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ อีกครั้งหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563

แท็ก