กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

06 เมษายน 2566 24

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

31 มีนาคม 2566 42

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมโยธาธิการและผังเมืองออกประกาศไว้ ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dpt.mail.go.th (๒) เว็บไซต์ www.dpt.go.th (๓) แอปพลิเคชั่น ไลน์ DPT Information

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
Image Icon
Image Icon