กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
มี.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่ 4/2566
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 2 ในการนี้ได้มอบหมายให้ นายชินเดช จันทร์บาง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นางสาววรรณภา มีมาก นักผังเมืองปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมือง ครั้งที่ 4/2566 ตามระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบผังเมืองรวมชุมชนประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้โดยมี นายชินเดช จันทร์บาง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุม 41501 ชั้น 15 อาคาร 4 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานครฯ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุม

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง