กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

02 มีนาคม 2567 18

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะกล่าวสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคเอกชน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายพฤกษ์ แก้วสุข นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

09 มกราคม 2567 39

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ซึ่งกำหนดราคากลางในการประมูลขายทอดตลาด 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขให้ผู้สนใจยื่นประมูล สามารถลงทะเบียนเเละเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ความละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นั้น ผลการประมูลดังกล่าวปรากฏว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนเเละเข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 6 ราย โดยผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด คือ นายวิโรจน์ คูสุวรรณกิจ ซึ่งชนะการประมูลสำหรับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ ในราคา 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ