กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

02 มีนาคม 2566 12

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายเมธี จงนอก หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน