ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบาย

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

YOTA 2019 1 

gis old2

menu banner

bu b o ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)    รายละเอียด  icon new
bu b o ประกาศคณะกรรมการผังเมือง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดยะลา รายละเอียด  
bu b o  มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี(มยผ. 1271-62) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รายละเอียด
bu b o  จังหวัดยะลาได้มีการประกาศ กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 รายละเอียด

menu banner1

menu banneพ234

banner org3

Movie09

 

0 1
1 1
2 1
3 01
4 1
5 01
6 1
7 1
8 1

 

icongov1
k info sm
govchannel02
mod mapdigital01
logo asea001
db area01
dpt request01
first01
k dpt tool
 govchannel02
www oic go th elearning

 

047889
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
12
114
795
47889

   
ศูนย์ข้อมูล
 Service (การบริการประชาชน)  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
   ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา ผักตบชวา     บริการข้อมูลผังเมือง     เผยแพร่ข้อมูลโครงการ     ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ 
   ให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผังเมือง    แบบแปลนก่อสร้าง     มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง     ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง 
    ฐานข้อมูล      e-Document (ข้อมูลเผยแพร่)     วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 
• กฏหมาย/แบบฟอร์ม     จัดซื้อจัดจ้าง     e-VDO (ไฟล์วิดิโอ)     คลังข่าวมหาดไทย 
   กฏหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง      etc. (เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย)
   แบบฟอร์มเอกสารราชการ     KM การจัดการความรู้


ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา  
ที่อยู่ : 139 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์/โทรสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7321-3220  
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง : 0-7321-6614  กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ : 0-7322-3270    E-mail: yala@dpt.mail.go.th 

โฮมเพจนี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดด้วย Firefox,chome และความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel ขึ้นไป