ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

 

 

yota12 11 62
นายทวนทอง  ศิริมงคลวิชย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์


procure sm

total

 

actionplan2

Info1 DPT 1
TIA
dpt tool
logo big1
coservices

download form
www oic go th elearning

banlink

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

093035
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
35
112
226
91918
1472
4012
93035

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 10:53

Banner Ann1 copy

                                                                                                      forking create 02 tn                                                                                              

                   611 2564 1

 

new1

 

 

 

 

 

                  งานด้านช่าง
10 04
มาตรฐานด้านความปลอดภ้ยของกระเช้าไฟฟ้า (มยผ.9901-59)
 10 04มาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก (มยผ.9902-59)
 10 04กฎ
กระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558
 10 04 กฎหมายควบคุมอาคาร
 10 04
กฎหมายการขุดดินและถมดิน
 10 04
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
 10 04
พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543
 10 04พ.ร.บ.ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
10 04
คู่มือดูแลบ้าน...คู่มืองานช่างเบื้องต้นเพื่อดูแลบ้านของเรา 
 10 04
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมหลังน้ำลด    
 10 04 สปอตโทรทัศน์ "การพังทลายของตลิ่ง ภัยที่ประชาชนเตรียมรับมือและป้องกันได้"   
 10 04 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522    
10 04 บทลงโทษของการฝ่าฝืน "กฎหมายควบคุมอาคาร"    
10 04การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง   
10 04ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่น    
10 04รั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคาร    
10 04ก่อสร้างดัดแปลงต้องขออนุญาต แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ต้องขออนุญาต   
10 04รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)   
10 04กฎกระทรวงสำหรับผู้พิการและคนชรา
10 04หลักเกณฑ์ของสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการและคนชรา


                    งานด้านผังเมือง
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518
 10 04
 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน ผังเมืองคืออะไร    
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน ประโยชน์ของการวางผังเมือง
 10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การจัดรูปที่ดินคืออะไร/มีวิธีการอย่างไร   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม   
   
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 1 
 
10 04 สารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 2    
10 04 ารคดีชุด ผังเมืองของประชาชน ตอน โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ 3
10 04 ดาวน์โหลดฐานข้อมูลกฏกระทรวงผังเมืองรวม      
10 04 ดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง    
10 04 
ระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 

  


 

 


 

banner Auc

Banner active

หมวดหมู่รอง

©

ลิขสิทธิ์ © 2561 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ::
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น  3  ถนนประชานิมิตร  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
Tel :  055-413348 , 055-440788   สป.มท. 22359   Email  :  uttaradit@dpt.mail.go.th