สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร 0 5651 1897 0 5651 1783 สป.17953-17992

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

กลุ่มงานวิชาการโยธา

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากรสำนักงาน
ขั้นตอนการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงที่ประกาศใช้
ข่าวและกิจกรรม


 ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างรายเดือน
ในตำแหน่งคนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(29/
09/60)


ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


                               


                    

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โทร 0 5651 1783  สป.17992
 
Webmaster  jukkit.j@dpt.mail.go.th  
 
                                              
 myspace web counter
web counter code