สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร 0 5651 1897 0 5651 1783 สป.17953-17992

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

กลุ่มงานวิชาการโยธา

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากรสำนักงาน
ขั้นตอนการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงที่ประกาศใช้
ข่าวและกิจกรรม


 ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงาน


ประกาศปฏิญญาคุณธรรมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประชุมด้านผังเมืองและด้านโยธาฯ

ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนีอ                                            

กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
โทร 0 5651 1783  สป.17992
 
Webmaster  jukkit.j@dpt.mail.go.th   
แบบสำรวจความพึงพอใจ


สนทนากับ สนง.ยผจ.อุทัยธานี