• TAK

  • RIMMOEI

  • PHOPPRA

  • TEELORSU

  • บริการด้านช่าง

  • นริศรา

Copyright 2021 - ลิขสิทธิ์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

-ยุทธศาตร์การอาคาร

-ยุทธศาตร์การผังเมือง

-ยุทธศาตร์การพัฒนาเมือง

-ยุทธศาตร์การบริการด้านช่าง

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ก่อนซื้อ ก่อนสร้าง โปรดตรวจสอบโซนสี

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

และข้อกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

การบริการด้านช่าง

-งานทดสอบวัสดุ

-ตรวจสอบอาคาร

-เขื่อนป้องกันตลิ่ง

-ควบคุมงานก่อสร้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประจำเดือนธันวาคม 2563 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

ประจำเดือนตุลาคม 2563 

ประจำเดือนกันยายน 2563 

ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 

ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

ประจำเดือนเมษายน 2563 

ประจำเดือนมีนาคม 2563 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ประจำเดือนมกราคม 2563 

ประจำเดือนธันวาคม 2562 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประจำเดือนกันยายน 2562

ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 

ประจำเดือนเมษายน 2562 

ประจำเดือนมีนาคม 2562 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

ประจำเดือนมกราคม 2562 

ประจำเดือนธันวาคม 2561 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

ประจำเดือนตุลาคม 2561 

ประจำเดือนกันยายน 2561 

ประจำเดือนสิงหาคม 2561 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

ประจำเดือนเมษายน 2561 

ประจำเดือนมีนาคม 2561 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ประจำเดือนมกราคม 2561 

ประจำเดือนธันวาคม 2560 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

ประจำเดือนตุลาคม 2560 

 

f t g m

CONTACT INFO

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
202 ม.7 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จังหวัดตาก 63000
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. (โทรสาร) 0 5551 1222 0 5551 1223
-กลุ่มงานวิชาการผังเมือง โทร.(โทรสาร) 0 5551 1226
-กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ โทร.(โทรสาร) 0 5551 1041
-ฝ่ายปฏิบัติการ โทร.(โทรสาร) 0 5551 1041