ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

yotakum2
นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

026178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
20
40
25864
1031
1028
26178

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-28 05:29

forking create 02 tn

banner Ann

banner Act

banner Auc

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

- บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 372/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก หมู่ที่ 4 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว  300 เมตร 1 แห่ง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าทอง บริเวณวัดมะม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

  - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ่ม (ครั้งที่ 1) แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่  560/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  - ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้ง 2) แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 341/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง  (บึงขุนทะเล) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

 tor surat all 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS


ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร./โทรสาร   0-7727-3936 ต่อ 11-18,  0-7728-6698 ต่อ 19-25    E-MAIL: dpt_surat@hotmail.co.th