ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

            O1 โครงสร้างหน่วยงาน

            O2 ข้อมูลผู้บริหาร

            O3 อำนาจหน้าที่

            O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            O5 ข้อมูลการติดต่อ

            O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      ข่าวประชาสัมพันธ์

            O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

            O8 Q&A

            O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      แผนการดำเนินงาน

            O10 แผนดำเนินงานประจำปี

            O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

      การปฎิบัติงาน

            O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

            O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563

            O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

            O17 E-Service                 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

            O20 รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

            O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต

            O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤฒิมิชอบ

            O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤฒิมิชอบประจำปี

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

            O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

            O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

            O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

            O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

            O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3  ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร./โทรสาร   0-7727-3936 ต่อ 11-18,  0-7728-6698 ต่อ 19-25    E-MAIL: dpt_surat@hotmail.co.th