dptlogo
   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (1)  ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          (2)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย

308  หมู่ 7  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000  โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5563-6086-7