ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Read More

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

Read More

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

Read More

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

Read More


นายพิศฐ์ศักดิ์ รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1.พ.ค.63 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคล รัชกาลที่ 10

 เรื่อง ประเภท วันที่
ประกาศ
เอกสาร
Download 
 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 05/03/63
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/02
/63
 
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๕๒ ตร.ว. อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) 11/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๕๒ ตร.ว. อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) 11/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๕๒ ตร.ว. อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/02
/63
 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๕๒ ตร.ว. อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 07/02
/63
 
 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ครบวงจร กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 06/02
/63
 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกุดหวาย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 06/02
/63
 
 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองกุดหวาย เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ ๒๔ ไร่ ๒๕๒ ตร.ว. อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 06/02
/63
 
และโครงการอื่นๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

064433
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
84
127
310
63262
1504
3839
64433

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 17:31

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาผักตบชวา

Law of CityPlan2020

banner oic go th elearning

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง