ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

 (14/12/61) ประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้น วัดพรหมเทวาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (11/12/61) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี วันพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (04/12/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (04/12/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (03/12/61) ประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้น วัดพรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (28/11/61) รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคาและรับราคางานโครงการเขื่อนป้องกันตลิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 2 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 380 เมตร

 

 (28/11/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

 (28/11/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมแม่น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

 (09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 บ้านมอญ และหมู่ที่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์ ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (04/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

 

 (30/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

 

 (27/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

 

 (23/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 3(วัดพรหมเทพาวาส) ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

 

 (20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

 

 (07/03/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 บ้านมอญ และหมู่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (02/03/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทาง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (02/03/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (05/03/61) ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (05/03/61) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (08/03/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (08/03/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (02/03/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 385 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (02/03/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingล

 

 (28/02/61) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบประปาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (23/02/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 บ้านมอญ และหมู่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (21/02/61) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

 

 (13/02/61) รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

 

 (19/02/61) (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 บ้านมอญ และหมู่ 1 บ้านชีปะขาว ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (13/02/61) (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

001856
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
25
65
1649
459
456
1856

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-24 12:22

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาผักตบชวา