หน้าแรก 

074-772109

Category:
2563 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  Big Cleaning Day กิจกรรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะ
   S 17883155  
big cleaning day
 
กจกรรมใหความรการคดเเยกขยะ ๒๐๐๔๒๒ 0035

 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรม 
ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

<<< อ่านต่อ >>>

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูล ร่วมทำกิจกรรม 
Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

<<< อ่านต่อ >>>

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสตูล ร่วมประชุม เรื่อง 
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ
เพื่อลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน

<<< อ่านต่อ >>>