สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 หมายเลขโทรศัพท์ : (042)712-194