สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร  ถ.ศูนย์ราชการ  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  47000  โทร. 042-712194