- พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
1. จัดทำผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และจัดทำผังเมืองประเภทอื่น ๆ ทุกระดับตามลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นกรอบชี้นำ กำกับการพัฒนา การอนุรักษ์ และเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
2. ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองและพื้นที่ชนบทที่วางไว้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน
3. สร้างเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ
4. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างและการผังเมือง เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
5. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพื่อการวางผังเมือง และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท
6. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อประชาชนและให้มีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง การพัฒนาเมืองและชนบท การควบคุมอาคาร การขุดดินละถมดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ให้บริการออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมอาคารการก่อสร้าง การพัฒนาและบูรณะอาคารและสาธารณสถาน ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พันธกิจ (Mission) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

1.สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Supporting , formulating , supervising , and developing services on urban planning and public works in order to meet technical standards that are responsive to social , economic , and environmental needs for sustainable development)
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน (Enabling public-private participation in planning for urban , local, and community development )
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Developing , improving , and promoting good governance and efficiency of enforcement of laws concerning land use, urban planning and public works for the benefits and happiness of the people)