DPTLOGO

 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ตุลาคม 2545

โดยการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลซึ่งเป็นการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน

สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้รวมกันระหว่าง สำนักงานโยธาธิการจังหวัดและ สำนักงานผังเมืองจังหวัด

เป็นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ของแต่ละจังหวัด 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     

 มีข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็น

  • ข้าราชการ จำนวน 12 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 6 คน
    ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คน