สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

ศาลากลาง ชั้นที่4 ถนนสุวรรณศร

ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 27000

โทร: 037-425040 โทรสาร: 037-425059

จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ศาลากลาง ชั้นที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร: 037-425040 โทรสาร: 037-425059