สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ที่มา: ตามกฏกระทรวง 2558

จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ศาลากลาง ชั้นที่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร: 037-425040 โทรสาร: 037-425059