dptlogo

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา: ตามกฏกระทรวง 2558


rollall 1


 

ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์   038-694-039-40  โทรสาร   038-694-039-40
E-mail  rayong@dpt.mail.go.th