ประกาศราชกิจจานุเบกษา

" ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก "

รายละเอียด

คู่มือตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การอาคาร ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

รายละเอียด

EEC

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)

รายละเอียด

banner ann4

        S 13541379         S 13541381train eec
 • ข้อกำหนด/มาตรการ 
       การใช้บังคับ แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


     - แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
     - แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

 


• สถานการณ์ด้านผังเมือง  

         การใช้บังคับกฎหมายด้านผังเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
         Eastern Economic Corridor (EEC)

           new1         new2


 

eec head  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

     "
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก "

            เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            และ ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
            (เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒)

 

 
newff24


สถานการณ์ด้านผังเมือง 
         การใช้บังคับกฎหมายด้านผังเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
         Eastern Economic Corridor (EEC)

                new1        new2


newff24

 

Pre เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

 


ประกาศราชกิจจานุเบกษา "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖ /๒๕๖๒ "
เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
(เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง  ลงวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)


 ประกาศราชกิจจานุเบกษา " พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ "
  ( เล่มที่ ๑๓๖  ตอนที่ ๗๑  ก  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒)


กฎกระทรวง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
(เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๙ ก  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 


สรุป  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ (Eastern Economic Corridor Act : EEC Ac


ประกาศราชกิจจานุเบกษา  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ( เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก  ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

 


 

banner ann1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

images

menu จดซอ
banner info sm

edoc
dpt tool
home
water
ddoc
news
digital
pakee1

band menu83
4
5
6
1
2
8
7

 

all baner

121189
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
110
273
1085
119143
4532
4683
121189

Your IP: 3.231.220.225
30-05-2020 21:14

band menu7chart

ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์   038-694-039-40  โทรสาร   038-694-039-40
E-mail  rayong@dpt.mail.go.th