ประกาศราชกิจจานุเบกษา

" ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก "

รายละเอียด

คู่มือตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การอาคาร ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

รายละเอียด

EEC

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)

รายละเอียด

banner ann4


 

train eec • ข้อกำหนด/มาตรการ 
       การใช้บังคับ แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


     - แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
     - แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

 
             


eec head  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

     "
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก "

            เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            และ ระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
            (เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒)

 

 


newff24

Pre เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

 


ประกาศราชกิจจานุเบกษา "คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖ /๒๕๖๒ "
เรื่อง มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
(เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง  ลงวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)


 ประกาศราชกิจจานุเบกษา " พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ "
  ( เล่มที่ ๑๓๖  ตอนที่ ๗๑  ก  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒)


กฎกระทรวง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
(เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๙ ก  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 


สรุป  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ (Eastern Economic Corridor Act : EEC Ac


ประกาศราชกิจจานุเบกษา  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ( เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก  ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

 


 

banner ann1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

images

menu จดซอ
banner info sm

edoc
dpt tool
bn construction2
bn law building2
bn service dijital 04
water
ddoc
news

pakee1

85

band menu83
4
5
6
1
2
8
7

 

all baner

144535
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
35
128
163
143092
5109
5558
144535

Your IP: 3.237.94.109
28-09-2020 05:07

band menu7chart

ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์   038-694-039-40  โทรสาร   038-694-039-40
E-mail  rayong@dpt.mail.go.th