ผังเมืองรวมที่มีการบังคับใช้ฯ

• ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง • ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า • ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน-กองดิน • ผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ

รายละเอียด

คู่มือตรวจสอบ

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

ยุทธศาสตร์การผังเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การอาคาร ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

รายละเอียด

EEC

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.)

รายละเอียด

banner ann4

• กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  (เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖o ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)newff24


กฎกระทรวง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑(เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๙ ก  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ newff24


กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๑
  (เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) newff24


สรุป  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ (Eastern Economic Corridor Act : EEC Ac


newff24ประกาศราชกิจจานุเบกษา  พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ( เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก  ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
)


 

 

28กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า
 จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑newff24


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   อ่านเพิ่มเติม.....
                                             

 

 

 anigif1

banner ann1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

band menu61
2
3

menu จดซอ
banner info sm

edoc
dpt tool
home
water
ddoc
news
digital
pakee1

band menu83
4
5
6
1
2
8
7

 

all baner

037106
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
10
119
223
35953
2076
4637
37106

Your IP: 34.229.175.129
19-02-2019 02:26

band menu7chart

ลิขสิทธิ์ ©  2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์   038-694-039-40  โทรสาร   038-694-039-40
E-mail  rayong@dpt.mail.go.th