ธารน้ำแร่

สถานที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสวนสาธารณรักษะวาริน อุณหภูมิ 65 องศาแห่งเดียวที่ดื่มได้โดยไม่ต้องกลั่นกรอง น้ำบริสุทธิ์ผ่านพิธีพุทธาภิเษก อาบน้ำแร่บำบัดสุขภาพ

เมืองระนอง

ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดระนอง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ของบริษัทที่ปรึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผังเมืองรวมเมืองระนอง

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง (ปรับปรุงผังครั้งที่ ๓) ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ภูเขาหญ้า

สถานที่มีความมหัศจรรย์ เป็นภูเขาหัวโล้นที่เกิดเองตามธรรมชาติ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หญ้าสีเขียว ในฤดูฝน พฤษภาคม-ตุลาคม หญ้าสีทอง ในฤดูแล้ง พฤศจิกายน-เมษายน

ตำบลหงาว

pear5
ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
เรื่อง การจำหน่าบที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดแพร่ บริเวณถนนพญาพล ครั้งที่ 5 เนื้อที่ 2 ไร่ ราคาเริ่มต้น 8,800,000 บาท 
กำหนดวันยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 19 มีนาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.และ13.30-16.30 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-9327 หรือ 0-5464-9803 ต่อ 21 และ 22
............................................................................. 

samoot 7164

ประกาศคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หมู่ที่ 11
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดจำหน่าบ
ที่ดินจัดหาประโยชน์รวมแปลงข้างเคียงในโครงการจัดรูปที่ดินฯ
จังหวัดสมุทรปราการ
.......................................................................

 

กฏหมายประชาชนควรทราบ

0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1

mod mapdigital

banner info dpt ranong

db area

Dham banner fill 278x77

appoint banner

banner mod planing 03

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 : dpt-ranong.go.th
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
 เลขที่ 555 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม-เขาพริกไทย ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์. 0-7782-3048 โทรสาร. 0-7782-3014