ธารน้ำแร่

สถานที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสวนสาธารณรักษะวาริน อุณหภูมิ 65 องศาแห่งเดียวที่ดื่มได้โดยไม่ต้องกลั่นกรอง น้ำบริสุทธิ์ผ่านพิธีพุทธาภิเษก อาบน้ำแร่บำบัดสุขภาพ

เมืองระนอง

ผังเมืองรวมจังหวัดระนอง

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดระนอง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ของบริษัทที่ปรึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผังเมืองรวมเมืองระนอง

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองระนอง (ปรับปรุงผังครั้งที่ ๓) ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ภูเขาหญ้า

สถานที่มีความมหัศจรรย์ เป็นภูเขาหัวโล้นที่เกิดเองตามธรรมชาติ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี หญ้าสีเขียว ในฤดูฝน พฤษภาคม-ตุลาคม หญ้าสีทอง ในฤดูแล้ง พฤศจิกายน-เมษายน

ตำบลหงาว

เชิญชวนผู้สนใจแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์
โดยสามารถยื่นแบบแสดงความต้องการซื่อได้ที่ สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ชั้น 2 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3481 1257 โทรสาร 0 3481 1258
.........................................................

pear5
เชิญชวนผู้สนใจที่มีความประสงค์ต้องการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์
ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแพร่ บริเวณถนนพญาพล
ได้ที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
เลขที่ 177 ม. 2 ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร.0 5464 9327
หรือ 0 5464 9803 ต่อ 21 และ 22 ในวันเวลาราชการ

..............................................................

กฏหมายประชาชนควรทราบ

0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1

mod mapdigital

banner info dpt ranong

db area

Dham banner fill 278x77

appoint banner

banner mod planing 03

 

ลิขสิทธิ์ © 2560 : dpt-ranong.go.th
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
 เลขที่ 555 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม-เขาพริกไทย ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
โทรศัพท์. 0-7782-3048 โทรสาร. 0-7782-3014