ตอนที่ 1 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

ข้อมูลรูปแบบ URLวีดีโอ: