การอบรมใช้งานระบบเว็บไซต์สำนักงาน DPT-Phuket

การอบรมใช้งานระบบเว็บไซต์สำนักงาน DPT-Phuket

  • by kittisak - Fri, 06/22/2018 - 11:49

เจ้าหน้าที่และบุคคลากรประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์

รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการผังเมืองและการอาคาร
เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Smart Land and Building of Phuket)
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต