วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  • by kittisak - Thu, 11/14/2019 - 15:11
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
โดย นายสมมิตร์  สมบูรณ์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 
รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
วันที่เอกสาร: 
14 พฤศจิกายน 2562